Idő és munkaterv a 2018-2019 -as tanévre


A munkatervet iskolánk pedagógiai programja, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, a munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek, valamint a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.

Az iskolai oktató-nevelő munka
A 2018/2019-os tanévben elsődleges oktatási célunk, hogy a tantervi követelményeknek eleget tegyünk. A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy minden tanulónk képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalas ellátására.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi dokumentumokra épül:
•    A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•    A 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
•    Szakképzési törvény
•    99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
•    Érettségi és szakmai vizsgaszabályzat
•    14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről
•    Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja és egyéb dokumentumai

A tanév feladatai

Állandó feladatok:
Az állandó feladatokon belül - amelyek a tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósításából erednek - kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szempontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk határidőhöz, más törvényi előíráshoz kötöttek:
•    Beiskolázási program összeállítása és végrehajtása a közoktatási 9. és a szakképzési 13. évfolyamokra.
•    Esti tagozat bevezetése
•    A tanév rendjében meghatározott programok végrehajtása.
•    Egységes elvek kialakítása az oktató-nevelő munka minden területén.
•    Az ifjúságvédelmi tevékenység.
•    A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése.
•    A sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítése.
•    Az osztályfőnökök munkájának szervezése, irányítása.
•    Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával.
•    Tanulói képességfejlesztés. A tehetséges tanulók gondozása.
•    Lemorzsolódás csökkentése,
•    Szakmai és közismereti versenyekre való felkészítés (OSZTV, SZÉTV, SZKTV, sport és közismereti házi, megyei és országos versenyek).
•    A belső ellenőrzési szabályzat elkészítése, ellenőrzési terv összeállítása.
•    A tanügyi dokumentumok kezelése, különös tekintettel a tanulói nyilvántartó és igazoló dokumentumokra.
•    Érettségi és szakmai vizsgák szervezése.
•    Az egészség megőrzésére, a természet-és a környezetvédelemre nevelés.
•    TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0652 „Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola innovatív fejlesztése” című pályázat fenntartása.
Fenntartott tevékenységek: nyelvi vetélkedők, tematikus óra keretében nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása, Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek.
•    Az intézményen belüli kommunikáció javítása:
–    az információcsere javítása az e-naplón keresztül
–    az adminisztratív-technikai dolgozók tájékoztatása
•    A tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős programok szervezése.
–    tömegsport foglalkozások szervezése
–    Művészeti szakkör szervezése
–    személyiségfejlesztő foglalkozás bevezetése pszichológus bevonásával
–    a tanév során kirándulások szervezése,
–    iskolarádió üzemeltetése
•    Munka-és tűzvédelmi tevékenység.

Speciális szakmai feladatok
A tárgyév speciális feladatai fenntartói előírások, jogszabályváltozások vagy önkéntes feladatvállalások alapján:
•    Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása.
•    Szakmai képzésünk során a munkaerő-piaci igények figyelembevétele.
•    Felkészülés a komplex szakmai vizsgára.
•    Külső gyakorlóhelyek felkutatása, üzemlátogatások.
•    Egységes követelményrendszer kialakítása a szakmai területeken.
•    A tanműhelyek termelésének bevezetése.
•    A kőműves, asztalos, és a gépészeti tanműhelyek aktív részvétele az iskolai karbantartási munkákban.
•    Szakmai továbbképzéseken való aktív részvétel.

TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0652 pályázat fenntartása

Nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása 3* 4 alkalom 3 csoport tematikus óra
Angol és német nyelvi vetélkedő 1-1
Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek 1

Szintvizsga

szintvizsga gyakorlati tevékenység tervezett időpont
2019. 02.01-04 30. 9a- 34 811 04 SZAKÁCS
9a- 34 811 03 PINCÉR
9b-34 521 06 HEGESZTŐ
9b-34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
9c. Kőműves
  9c Női szabó

Érettségi vizsga

Érettségi írásbeli vizsga
05.07 Érettségi Írásbeli – magyar nyelv és irodalom tanítás nélküli munkanap
05.08 Érettségi Írásbeli - matematika tanítás nélküli munkanap
05.09 Érettségi Írásbeli - történelem  
05.10 Érettségi Írásbeli – angol nyelv  
05.11 Érettségi Írásbeli – német nyelv  
05.18 Érettségi Írásbeli - földrajz  
05.16 szakgimnázium szakmai vizsga  
Érettségi Szóbeli vizsga
06.18-29 Szóbeli érettségi vizsgák  

A szakmai komplex vizsga

05.14-18. A szakmai írásbeli vizsgák
  11a - 34 811 04 SZAKÁCS
  11a - 34 811 03 PINCÉR
  11b - 34 542 06 NŐI SZABÓ
  11b - 34 521 06 HEGESZTŐ
  11b -34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
  13.d 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR
  13. d54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
  13. d 54 525 02  AUTÓSZERELŐ

Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések
A jogszabály által országosan elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt 30 § (1) bekezdés értelmében - a nevelési-oktatás intézményekben is alkalmazni kell.

  Munkaszüneti napok 2017/18-as tanév  
2017. október 23. hétfő   Nemzeti ünnep
2017. november 01. szerda munkaszüneti nap Mindenszentek napja
2017. december 25. vasárnap   Karácsony
2017. december 26. hétfő Ünnepnap Karácsony
2018. január 01 hétfő   Új év első napja
2018. március 15. csütörtök munkaszüneti nap Nemzeti ünnep
2018. március 16. péntek pihenőnap áthelyezett
2018. március 30. péntek munkaszüneti nap Nagypéntek
2018. április 02. hétfő Ünnepnap Húsvét hétfő
2018. április 30. hétfő pihenőnap áthelyezett
2018. május 01. kedd Ünnepnap A munka ünnepe
2018. május 21. hétfő Ünnepnap Pünkösd hétfő
2018. augusztus 20 vasárnap   Nemzeti ünnep

Munkaközösségek
A munkaközösségek az éves munkatervüket a munkaközösség-vezető irányításával készítik el, melye része az éves intézményi munkatervnek.

Munkaközösségek
•    Humán munkaközösség – Farkas Marianna
•    Természettudományi munkaközösség Frischné Nagy Katalin
•    Műszaki munkaközösség Szabó Imre
•    Szolgáltató munkaközösség Csabai Mária
•    Osztályfőnöki munkaközösség – Gacsalné Terjék Mária

Kommunikációs- tájékoztatási terv

   
vezetői megbeszélések minden héten hétfő 10:00
munkaközösség vezetők megbeszélés - vezetőséggel minden második hónap első hetének szerdai napján
munkaközösségi megbeszélés minden hónapban
nevelőtestület tájékoztatása
félévente
félévi és év végi beszámoló
nevelőtestület tájékoztatása
2 havonta
minden második hónap első hetének csütörtöki napján
nevelőtestület tájékoztatása
hetente
aktuálisan: minden héten, kedden a nagyszünetben
megbeszélés egyéb dolgozókkal aktuálisan
Folyamatos tájékoztatás faliújság, hirdető tábla, digitális napló, email


Vezetői önellenőrzés

A Rendelet alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 nappal a tanfelügyeletben érintett intézményvezetők vezetői önértékelésének eredménye, az önfejlesztési terv elérhető kell, hogy legyen az ellenőrzést végző szakértőknek az informatikai felületen. Továbbá az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében sor kell, hogy kerüljön az intézményvezető vezetői önértékelésére is. Javasoljuk, hogy a fenti szempontokat figyelembe véve időzítse vezetői önértékelésének lefolytatását.

A vezető önértékelésének módszerei és eszközei
Az intézményvezető önértékelésében (pontosabban az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtésben) a pedagógus önértékeléshez hasonlóan az éves munkaterv részeként, az éves önértékelési tervben rögzítettek szerint részt vesznek az intézmény pedagógusai is. Az éves önértékelési tervben rögzíteni kell, hogy ki végzi a dokumentumelemzést ki készíti az interjúkat, és ki bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el.
A vezető a rögzített tények alapján (szükség esetén az adatgyűjtést végzők bevonásával) összeveti a tapasztalatokat és a rá vonatkozó intézményi elvárásokat, megvizsgálja az egyes elvárások teljesülését, majd értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket határoz meg. Az elvárások teljesülésére vonatkozó megjegyzéseit úgy rögzíti, hogy közben hivatkozik a felületen elérhető, ide vonatkozó tényekre, adatokra. A kézikönyvben szereplő eszközök kidolgozása az általános elvárásoknak megfelelően történt annak érdekében, hogy az adatgyűjtő eszközök segítségével, jó eséllyel minden elvárás teljesülése vizsgálható legyen.

A vezető önértékelésének folyamata
A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében kerül sor, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat főbb lépései a következők:

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.
2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket.
3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga nevelőtestület által meghatározott szabályok szerint a felmérésben résztvevőknek továbbítja az online kérdőív elérhetőségét és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben. Tanfelügyeleti látogatás során az intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét.
4. Az intézmény saját hatáskörben dönt a szülői kérdőívezés lebonyolításának szabályairól (pl. arról,hogy a mellékletben szereplő szülői kérdőívet és az Oktatási Hivatal által biztosított felületet használja–e a szülői kérdőívezés lebonyolításához, vagy saját rendszert alakít ki, milyen szülői körnek kerül kiküldésre a kérdőív, stb.). Amennyiben saját rendszert alakít ki az intézmény a szülői kérdőívezésre, úgy a kérdőívezésre vonatkozó adatokat (a megküldött, beérkezett kérdőívek számát, a kérdésekre adott összesített eredményt) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, ahol lehetőségük van mérlegelni, hogy csak olyan interjúkérdéseket tegyenek fel, amelyek új információt nyújthatnak, vagy árnyalhatják, kiegészíthetik a korábbi információkat. Miután lefolytattak az interjúkat, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben.
6. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó önfejlesztési terveket, a vezetői munka 4.3.2.2 fejezetben felsorolt dokumentumait, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén rögzítik a tapasztalataikat.
7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai rendszerbe, amely elérhetővé válik a vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe
8.  A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen).
9.  Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére.
10.  A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez.


 

Időterv a 2018-2019-ös tanévre

 

Dátum

Feladatok

Felelős

2018. augusztus

21

Alakuló értekezlet

igazgató

22-

Tankönyvárusítás

tankönyvfelelősök

22

Javítóvizsgák megtartása

igazgatóhelyettes, szaktanárok, szakoktatók

23

Munkaközösségek újjászervezése

munkaközösség-vezetők

23

Pótbeiratkozás

iskolatitkár

30

Tanévnyitó értekezlet

igazgató

2018. szeptember

03

8:00 óra

Tanévnyitó ünnepély 

igazgató, osztályfőnöki munkaközösség

03

8.55

Első tanítási nap - házirend ismertetése, tűzvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás

igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

11

Tanári folyosói felügyelet megszervezése

Kovácsné Kiss Marianna igazgatóhelyettes

12-ig

Munkaközösségek, DÖK, véglegesített éves-munkaterveinek leadása

érintettek

12.

16 óra

Osztály-szülői értekezletek megtartása végzős évfolyam

igazgató, igazgatóhelyettesek

osztályfőnökök,

15-17

TE SZEDD szemétgyűjtési program

igazgatóhelyettesek- iskolai koordinátor

17-ig

Átfogó munkavédelmi szemle

Lovász Ferenc igazgatóhelyettes

20

16 óra

Összevont szülői értekezlet a kilencedik évfolyamon

igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

25

A kilencedik évfolyamokon a bemeneti mérések lebonyolítása

Törökné Beke Ida,

27-ig

Osztály-szülői értekezletek megtartása a felsőbb évfolyamokon

osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség vezető

28-ig

Tanműhelyek ellenőrzése 

Lovász Ferenc, Csabai Mária igazgatóhelyettesek, szakoktatók

28-ig

A kilencedik évfolyamokon a bemeneti mérések kiértékelése

javító szaktanárok, munkaközösség vezetők,

Törökné Beke Ida,

30- ig

Beiskolázás tanulmányi területeinek meghatározása

Hivatal

2018. október

05

Megemlékezés a nemzeti gyásznapról, Október 6-ról rádiós műsor keretében

Bráda Angelika, Kunné Veres Mária

12

Tanmenetek elkészítése, leadása

tanárok, szakoktatók

15.-ig

A 2018-2019-es tanévi statisztika elkészítése

igazgató, igazgatóhelyettesek

19

Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről az 1. órában iskolai ünnepség keretében

Gacsal Judit

20

Beiskolázás intézményi kódok meghatározása,

igazgató

20

Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon

igazgató

26

 Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

29-30

Őszi szünet

 

31-ig

közzétételi lista elhelyezése a honlapon

igazgató

2018. november

05.

Szünet utáni első tanítási nap

 

13.

Vers- és prózaíró verseny előkészítése, meghirdetése

Humán munkaközösség-vezető

15.

16 óra

Iskolai szintű fogadóóra

igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, szaktanárok, szakoktatók

19

Beiskolázási tájékoztató, kiállítás előkészítése

igazgató, igazgatóhelyettesek, műszaki és szolgáltató munkaközösség vezető

20

Beiskolázási tájékoztató, kiállítás

Nevelőtestület + technikaiak

21

Hámori napok: Elsősök napja - zártkörű iskolai rendezvény

DÖK-tanár, 10-es osztályfőnökök,

22

Őszi nevelési értekezlet

igazgató

23

Szalagavató főpróba, tanítás után

osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 11-es osztályfőnökök

24

16 óra

tanítási nap

Szalagavató –tanítási nap

tanítási nap

osztályfőnöki munkaközösség

10.-es 11-es, 12-es osztályfőnökök

24-ig

OKM mérés adatainak rögzítése

Törökné Beke Ida,

27.-ig

A munkavédelmi szemle által feltárt hiányosságok javításának ellenőrzése

igazgató, igazgatóhelyettes

30-ig

Általános iskolák értesítése arról, hogy a tanulók az iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el.

Nkt 81. §

2018. december

07.

Nem megfelelő tanulmányi előmenetelt tanúsító tanulók szüleinek kiértesítése

igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

20.

Karácsonyi műsor 5 rövid óra

 

21.

Téli szünet előtti utolsó tanítási nap

Tanítás nélküli munkanap

27 –2019.01.02.

Téli szünet

 

2019. január

03. szerda

Téli szünet utáni első tanítási nap

 

 01.09 -        04.27 .

A tanulók fizikai állapotának felmérése -NETFIT

testnevelők

15-ig

SZKTV- versenyekre való felkészülés

szaktanárok, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes,

17.

 13.00

Félévi osztályozó értekezlet 7 rövidített óra

igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

25

Az első félév vége

 

22.

Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról – kulturális vetélkedő, vers- és prózaíró verseny eredményhirdetése

Humán munkaközösség

2019. február

01

Szülők tájékoztatása a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményekről

osztályfőnökök

06

13:00

Félévi értekezlet 7 rövidített óra

igazgató, igazgatóhelyettesek,

08

Idegen nyelvi szép kiejtési- és olvasási verseny szervezése

Humán munkaközösség

12

Év-végi szakképesítő vizsgabizottságok összeállítása

igazgatóhelyettesek, iskolatitkár

13

Diákközgyűlés

igazgatóhelyettesek, DÖK tanár, osztályfőnökök

15

Érettségi-, és szakképesítő vizsgára történő jelentkezések határideje

igazgatóhelyettesek, iskolatitkár

15.-ig

Tankönyvrendelések összeállítása

munkaközösség-vezetők, tankönyvfelelős

21.

16.00

Szülői értekezletek megtartása minden osztályban - fogadó óra

osztályfőnökök

22

Megemlékezés - A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

Végh Ágnes, Bráda Angelika

2019. március

5.

Idegen nyelvi szép kiejtési verseny

Füstösné Petróczki Klára, Gönczi Mária

8

Szakmai vizsgák dokumentumainak leadása

igazgató,szakoktatók

10 szombat

Munkanap (március 16 péntek helyett)

áthelyezett munkanap

tanítás nélkülii munkanap

13

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

igazgatóhelyettesek, iskolatitkár

13

Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről az 1. órában iskolai ünnepség keretében

Bráda Angelika, Németh Piroska

14

Tanítás nélküli munkanap

 

20.

A Víz világnapja

természettudományi mk.

28

A jelentkezet felvételi lista megküldése

Hivatal

2019. április

11.

13.00

Tavaszi nevelési értekezlet 7 rövidített óra

igazgató, igazgatóhelyettesek

13

Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak

igazgató

15.-ig

vizsgák gyakorlati és szóbeli tételeinek leadása

igazgatóhelyettesek, szaktanárok, szakoktatók, iskolai vizsgamegbízottak

15. -ig

Érettségi, szakképesítő vizsgák előkészítése, vizsgakiírás, bizottságok feladatainak pontosítása

igazgatóhelyettesek, iskolai vizsgamegbízottak

16

Megemlékezés Holokauszt áldozatainak emléknapján 

Mihály Attila, Mihályné Szekeres Edit

17

Költészet napja, iskolai szavalóverseny

Humán munkaközösség

17.-ig

Terembeosztások, ügyeleti beosztások összeállítása az érettségi-írásbeli vizsgákra, megbízások elkészítése

igazgató, igazgatóhelyettesek

17

Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

18-24

Tavaszi szünet

 

19

Egyeztetett felvételi jegyzék

Hivatal

24

 

tanítás nélküli munkanap

25

A Föld világ napja - megemlékezés

Természet ismeret- munkaközösség

26

Szakmák éjszakája

országos rendezvény

27-ig

Érettségi dokumentumainak leadása

igazgató, igazgatóhelyettes, szaktanárok

27-ig

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések elküldése

igazgató, igazgatóhelyettesek

2019. május

02

Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon

igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

02.

A végzős évfolyamokon a szorgalmi idő utolsó tanítási napja

 

03

10 óra

Ballagási ünnepség

igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 11-es osztályfőnökök

06

Érettségi Írásbeli – magyar nyelv és irodalom

igazgató

tanítás nélküli munkanap

07

Érettségi Írásbeli – matematika 11 órától tanítás

igazgató

 

08

Érettségi Írásbeli – történelem  11 órától tanítás

igazgató

09

Érettségi Írásbeli – angol nyelv 11 órától tanítás

igazgató

10

Érettségi Írásbeli – német nyelv

igazgató

15

Ágazati szakmai vizsgatárgy

igazgató

14.-18.

A szakmai írásbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgakiírás szerint

gyakorlati oktatásvezető igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők

17

14 00

Érettségi Írásbeli – földrajz

igazgató

05.07-08.31

Rendkívüli felvételi eljárás

igazgató, igazgatóhelyettesek

20-ig

Nyári termelési gyakorlat beosztásának, ütemezésének elkészítése

gyakorlati oktatásvezető, igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők

27-28

Kis-érettségi szóbeli vizsgák

Igazgatóhelyettes

29

Országos mérés a 10. évfolyamon anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára

Törökné Beke Ida,

31

Szakképzési Hídprogram utolsó tanítási napja

 

31.

Dohányzásmentes világnap – ismeretterjesztő előadás

Természettudományi munkaközösség

2019. június

május - június

A szakmai szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgakiírás szerint

igazgatóhelyettesek, érintett munkaközösség vezetők

01-ig

NETFIT eredmények rögzítése

igazgatóhelyettes, testnevelők

04

Nemzeti összetartozás napja

Végh Ágnes, Bráda Angelika

13.

13 óra

Osztályozó értekezlet

igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök

14.

A 2018/2019-ös tanév szorgalmi idő utolsó tanítási napja

 

18-tól

Nyári termelési gyakorlat

Gyakorlati oktatásvezető, igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők

18-29

Szóbeli érettségi a vizsgakiírás szerint

igazgatóhelyettes, szaktanárok

29

Bizonyítványok, anyakönyvek aláírásra történő leadása

osztályfőnökök

21.

8 30 óra

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás

osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek

24-25

8.00-12.00

Beiratkozás

igazgatóhelyettes, 9-es osztályfőnökök, iskolatitkár

28.

8.30

Évértékelő értekezlet

igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők

2019. augusztus

 

Alakuló értekezlet

igazgató

 

Tankönyvárusítás, Pótbeiratkozás

tankönyvfelelősök

 

Javítóvizsgák megtartása

igazgatóhelyettes, szaktanárok, szakoktatók

 

Munkaközösségek újjászervezése

munkaközösség-vezetők

 

Pótbeiratkozás

igazgatóhelyettes, iskolatitkár

 

Tanévnyitó értekezlet - 2018/2019. tanév

igazgató