Idő és munkaterv a 2017-2018 -as tanévre


A munkatervet iskolánk pedagógiai programja, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, a munkaközösség-vezetők által benyújtott munkatervek, valamint a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze.

Az iskolai oktató-nevelő munka
A 2017/2018-os tanévben elsődleges oktatási célunk, hogy a tantervi követelményeknek eleget tegyünk. A tantervben foglaltakra épülő tanmenetek haladási tervének betartásával, nagyobb hatékonysággal, a lehetőségekhez mérten differenciált tanórai foglalkoztatással érjük el, hogy minden tanulónk képességeinek megfelelően sajátítsa el az adott tantárgyból a tananyagot. A nevelőtestület összetétele alkalmas az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalas ellátására.
Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi dokumentumokra épül:
•    A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
•    A 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
•    Szakképzési törvény
•    99/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról
•    Érettségi és szakmai vizsgaszabályzat
•    14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2017/2018. tanév rendjéről
•    Az intézmény szervezeti és működési szabályzata, házirendje, pedagógiai programja és egyéb dokumentumai

A tanév feladatai

Állandó feladatok:
Az állandó feladatokon belül - amelyek a tanév rendjéből és a pedagógiai program megvalósításából erednek - kiemelten kezeljük azokat a tevékenységeket, amelyek az iskolaélet szempontjából részletesebb intézkedési tervet igényelnek, vagy végrehajtásuk határidőhöz, más törvényi előíráshoz kötöttek:
•    Beiskolázási program összeállítása és végrehajtása a közoktatási 9. és a szakképzési 13. évfolyamokra.
•    Esti tagozat bevezetése
•    A tanév rendjében meghatározott programok végrehajtása.
•    Egységes elvek kialakítása az oktató-nevelő munka minden területén.
•    Az ifjúságvédelmi tevékenység.
•    A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése.
•    A sajátos nevelési igényű és más problémákkal küzdő tanulók segítése.
•    Az osztályfőnökök munkájának szervezése, irányítása.
•    Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógiai tevékenység, összhangban a diákönkormányzat munkaprogramjával.
•    Tanulói képességfejlesztés. A tehetséges tanulók gondozása.
•    Lemorzsolódás csökkentése,
•    Szakmai és közismereti versenyekre való felkészítés (OSZTV, SZÉTV, SZKTV, sport és közismereti házi, megyei és országos versenyek).
•    A belső ellenőrzési szabályzat elkészítése, ellenőrzési terv összeállítása.
•    A tanügyi dokumentumok kezelése, különös tekintettel a tanulói nyilvántartó és igazoló dokumentumokra.
•    Érettségi és szakmai vizsgák szervezése.
•    Az egészség megőrzésére, a természet-és a környezetvédelemre nevelés.
•    TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0652 „Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola innovatív fejlesztése” című pályázat fenntartása.
Fenntartott tevékenységek: nyelvi vetélkedők, tematikus óra keretében nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása, Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek.
•    Az intézményen belüli kommunikáció javítása:
–    az információcsere javítása az e-naplón keresztül
–    az adminisztratív-technikai dolgozók tájékoztatása
•    A tanulók érdeklődésének megfelelő szabadidős programok szervezése.
–    tömegsport foglalkozások szervezése
–    Művészeti szakkör szervezése
–    személyiségfejlesztő foglalkozás bevezetése pszichológus bevonásával
–    a tanév során kirándulások szervezése,
–    iskolarádió üzemeltetése
•    Munka-és tűzvédelmi tevékenység.

Speciális szakmai feladatok
A tárgyév speciális feladatai fenntartói előírások, jogszabályváltozások vagy önkéntes feladatvállalások alapján:
•    Az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása.
•    Szakmai képzésünk során a munkaerő-piaci igények figyelembevétele.
•    Felkészülés a komplex szakmai vizsgára.
•    Külső gyakorlóhelyek felkutatása, üzemlátogatások.
•    Egységes követelményrendszer kialakítása a szakmai területeken.
•    A tanműhelyek termelésének bevezetése.
•    A kőműves, asztalos, és a gépészeti tanműhelyek aktív részvétele az iskolai karbantartási munkákban.
•    Szakmai továbbképzéseken való aktív részvétel.

TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0652 pályázat fenntartása

Nyílt és zárt forráskódú szoftverek oktatása 3* 4 alkalom 3 csoport tematikus óra
Angol és német nyelvi vetélkedő 1-1
Tanórán kívüli - szabadtéri jellegű- mozgásos tevékenységek 1

Szintvizsga

szintvizsga gyakorlati tevékenység tervezett időpont
2018. 02.01-04 30. 9a- 34 811 04 SZAKÁCS
9a- 34 811 03 PINCÉR
9b-34 521 06 HEGESZTŐ
9b-34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
9c. Kőműves
  9c Női szabó

Érettségi vizsga

Érettségi írásbeli vizsga
05.07 Érettségi Írásbeli – magyar nyelv és irodalom tanítás nélküli munkanap
05.08 Érettségi Írásbeli - matematika tanítás nélküli munkanap
05.09 Érettségi Írásbeli - történelem  
05.10 Érettségi Írásbeli – angol nyelv  
05.11 Érettségi Írásbeli – német nyelv  
05.18 Érettségi Írásbeli - földrajz  
05.16 szakgimnázium szakmai vizsga  
Érettségi Szóbeli vizsga
06.18-29 Szóbeli érettségi vizsgák  

A szakmai komplex vizsga

05.14-18. A szakmai írásbeli vizsgák
  11a - 34 811 04 SZAKÁCS
  11a - 34 811 03 PINCÉR
  11b - 34 542 06 NŐI SZABÓ
  11b - 34 521 06 HEGESZTŐ
  11b -34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
  13.d 54 346 02 ÜGYVITELI TITKÁR
  13. d54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA
  13. d 54 525 02  AUTÓSZERELŐ

Munkaszüneti napok és munkanap áthelyezések
A jogszabály által országosan elrendelt munkanap áthelyezést – az Nkt 30 § (1) bekezdés értelmében - a nevelési-oktatás intézményekben is alkalmazni kell.

  Munkaszüneti napok 2017/18-as tanév  
2017. október 23. hétfő   Nemzeti ünnep
2017. november 01. szerda munkaszüneti nap Mindenszentek napja
2017. december 25. vasárnap   Karácsony
2017. december 26. hétfő Ünnepnap Karácsony
2018. január 01 hétfő   Új év első napja
2018. március 15. csütörtök munkaszüneti nap Nemzeti ünnep
2018. március 16. péntek pihenőnap áthelyezett
2018. március 30. péntek munkaszüneti nap Nagypéntek
2018. április 02. hétfő Ünnepnap Húsvét hétfő
2018. április 30. hétfő pihenőnap áthelyezett
2018. május 01. kedd Ünnepnap A munka ünnepe
2018. május 21. hétfő Ünnepnap Pünkösd hétfő
2018. augusztus 20 vasárnap   Nemzeti ünnep

Munkaközösségek
A munkaközösségek az éves munkatervüket a munkaközösség-vezető irányításával készítik el, melye része az éves intézményi munkatervnek.

Munkaközösségek
•    Humán munkaközösség – Farkas Marianna
•    Természettudományi munkaközösség Frischné Nagy Katalin
•    Műszaki munkaközösség Szabó Imre
•    Szolgáltató munkaközösség Csabai Mária
•    Osztályfőnöki munkaközösség – Gacsalné Terjék Mária

Kommunikációs- tájékoztatási terv

   
vezetői megbeszélések minden héten hétfő 10:00
munkaközösség vezetők megbeszélés - vezetőséggel minden második hónap első hetének szerdai napján
munkaközösségi megbeszélés minden hónapban
nevelőtestület tájékoztatása
félévente
félévi és év végi beszámoló
nevelőtestület tájékoztatása
2 havonta
minden második hónap első hetének csütörtöki napján
nevelőtestület tájékoztatása
hetente
aktuálisan: minden héten, kedden a nagyszünetben
megbeszélés egyéb dolgozókkal aktuálisan
Folyamatos tájékoztatás faliújság, hirdető tábla, digitális napló, email


Vezetői önellenőrzés

A Rendelet alapján az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés időpontja előtt legalább 15 nappal a tanfelügyeletben érintett intézményvezetők vezetői önértékelésének eredménye, az önfejlesztési terv elérhető kell, hogy legyen az ellenőrzést végző szakértőknek az informatikai felületen. Továbbá az intézményvezetői megbízás második és negyedik évében sor kell, hogy kerüljön az intézményvezető vezetői önértékelésére is. Javasoljuk, hogy a fenti szempontokat figyelembe véve időzítse vezetői önértékelésének lefolytatását.

A vezető önértékelésének módszerei és eszközei
Az intézményvezető önértékelésében (pontosabban az ahhoz kapcsolódó adatgyűjtésben) a pedagógus önértékeléshez hasonlóan az éves munkaterv részeként, az éves önértékelési tervben rögzítettek szerint részt vesznek az intézmény pedagógusai is. Az éves önértékelési tervben rögzíteni kell, hogy ki végzi a dokumentumelemzést ki készíti az interjúkat, és ki bonyolítja le a kérdőíves felméréseket. Az adatgyűjtés eredményeként feltárt tényeket, tapasztalatokat a felelősök rögzítik az önértékelést támogató informatikai felületen, ahol azokat az intézményvezető és az önértékelést támogató munkacsoport tagjai érhetik el.
A vezető a rögzített tények alapján (szükség esetén az adatgyűjtést végzők bevonásával) összeveti a tapasztalatokat és a rá vonatkozó intézményi elvárásokat, megvizsgálja az egyes elvárások teljesülését, majd értékelési területenként kiemelkedő és fejleszthető területeket határoz meg. Az elvárások teljesülésére vonatkozó megjegyzéseit úgy rögzíti, hogy közben hivatkozik a felületen elérhető, ide vonatkozó tényekre, adatokra. A kézikönyvben szereplő eszközök kidolgozása az általános elvárásoknak megfelelően történt annak érdekében, hogy az adatgyűjtő eszközök segítségével, jó eséllyel minden elvárás teljesülése vizsgálható legyen.

A vezető önértékelésének folyamata
A vezető önértékelésére az éves önértékelési terv szerint, a vezetői megbízás második és negyedik évében kerül sor, az értékeléshez az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszer nyújt támogatást. A folyamat főbb lépései a következők:

1. Az éves önértékelési tervben kijelölt kollégák egyeztetik a részleteket a vezetővel, közösen meghatározzák az értékelésbe bevonandó további partnerek körét.
2. A tájékoztatással megbízott kolléga tájékoztatja, felkészíti az 1. pontban meghatározott partnereket.
3. A kérdőíves felmérések lebonyolításával megbízott kolléga nevelőtestület által meghatározott szabályok szerint a felmérésben résztvevőknek továbbítja az online kérdőív elérhetőségét és elindítja a felmérést. Az informatikai rendszer a résztvevők számára az éves önértékelési tervben megadott időintervallumban elérhetővé teszi az online kérdőívkitöltő felületet, majd a felmérés zárásaként összesíti az adott válaszokat. Szükség esetén a kérdőíves felmérés kiegészíthető papíralapú felméréssel, de ebben az esetben az adott válaszok gyakoriságát rögzíteni kell az informatikai rendszerben. Tanfelügyeleti látogatás során az intézményvezetőnek biztosítania kell a szakértők számára a betekintés lehetőségét.
4. Az intézmény saját hatáskörben dönt a szülői kérdőívezés lebonyolításának szabályairól (pl. arról,hogy a mellékletben szereplő szülői kérdőívet és az Oktatási Hivatal által biztosított felületet használja–e a szülői kérdőívezés lebonyolításához, vagy saját rendszert alakít ki, milyen szülői körnek kerül kiküldésre a kérdőív, stb.). Amennyiben saját rendszert alakít ki az intézmény a szülői kérdőívezésre, úgy a kérdőívezésre vonatkozó adatokat (a megküldött, beérkezett kérdőívek számát, a kérdésekre adott összesített eredményt) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
5. Az erre kijelölt felelősök a javasolt interjúkérdések és a dokumentumelemzés eredménye alapján interjúterveket készítenek, ahol lehetőségük van mérlegelni, hogy csak olyan interjúkérdéseket tegyenek fel, amelyek új információt nyújthatnak, vagy árnyalhatják, kiegészíthetik a korábbi információkat. Miután lefolytattak az interjúkat, az interjúkérdéseket és a válaszok kivonatát rögzítik a jegyzőkönyvben.
6. A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó önfejlesztési terveket, a vezetői munka 4.3.2.2 fejezetben felsorolt dokumentumait, valamint a kérdőíves felmérések eredményeit, majd rögzítik a jegyzőkönyvben a dokumentumelemzés eredményét, vagyis dokumentumonként az előre adott szempontok mentén rögzítik a tapasztalataikat.
7. A kitöltött jegyzőkönyvet az erre kijelölt kolléga feltölti az informatikai rendszerbe, amely elérhetővé válik a vezető részére. Az aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, és az irattárban öt évig megőrzi. Tanfelügyeleti látogatás során a szakértők kérésére az intézményvezetőnek biztosítania kell a betekintés lehetőségét a jegyzőkönyvbe
8.  A vezető (szükség esetén az adatgyűjtésben részt vevő kollégák segítségével) minden elvárás esetében az informatikai rendszerben értékeli az elvárás teljesülését, megjelölve az értékelés forrásául szolgáló, a rendszerben korábban rögzített tapasztalatokat, és kompetenciánként meghatározza kiemelkedő és a fejleszthető területeket (amennyiben van ilyen).
9.  Az önfejlesztési terv elkészítésének támogatása érdekében a fenntartó megjegyzéseket fűzhet az értékelés eredményéhez, amit a vezető juttat el részére.
10.  A vezető az önértékelésre épülő egyéni önfejlesztési tervet készít, amelyet az értékeléssel együtt feltölt az informatikai rendszerbe. Az önfejlesztési tervet a vezető eljuttatja a fenntartó részére, aki a megvalósíthatóság elősegítésére megjegyzéseket fűzhet a tervhez.


Időterv a 2017-2018-ös tanévre

Dátum Feladatok Felelős
2017 augusztus
21 Alakuló értekezlet igazgató
22- Tankönyvárusítás tankönyvfelelősök
22 Javítóvizsgák megtartása igazgatóhelyettes, szaktanárok, szakoktatók
23 Munkaközösségek újjászervezése munkaközösség-vezetők
23 Pótbeiratkozás iskolatitkár
30 Tanévnyitó értekezlet igazgató
2017 szeptember
01
8:00 óra
Tanévnyitó ünnepély  igazgató, osztályfőnöki munkaközösség
01.   
9:00-
Első tanítási nap - házirend ismertetése, tűzvédelmi, balesetvédelmi és munkavédelmi oktatás igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
11 Tanári folyosói felügyelet megszervezése Katona Zoltánné igazgatóhelyettes
11-ig Munkaközösségek, DÖK, véglegesített éves-munkaterveinek leadása érintettek
14 A kilencedik évfolyamokon a bemeneti mérések lebonyolítása Törökné Beke Ida,
15-17 TE SZEDD szemétgyűjtési program igazgatóhelyettesek- iskolai koordinátor
15-ig Átfogó munkavédelmi szemle Katona Zoltán igazgatóhelyettes
20- ig Beiskolázás tanulmányi területeinek meghatározása igazgató
21
16 óra
Összevont szülői értekezlet a kilencedik évfolyamon igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
29-ig Tanműhelyek ellenőrzése  Katona Zoltán igazgatóhelyettes, Gacsal Judit szakoktatók
28
16 óra
Osztály-szülői értekezletek megtartása végzős évfolyam igazgató, igazgatóhelyettesek
osztályfőnökök,
28.-ig Osztály-szülői értekezletek megtartása a felsőbb évfolyamokon osztályfőnökök, osztályfőnöki munkaközösség vezető
     
29-ig A kilencedik évfolyamokon a bemeneti mérések kiértékelése javító szaktanárok, munkaközösség vezetők,
Törökné Beke Ida,
2017 október
06 Megemlékezés a nemzeti gyásznapról, Október 6-ról rádiós műsor keretében Kalicz Sándor
13 Tanmenetek elkészítése, leadása tanárok, szakoktatók
13.-ig A 2017-2018-ös tanévi statisztika elkészítése igazgató, igazgatóhelyettesek
20 Beiskolázás intézményi kódok meghatározása, igazgató
20 Felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása a honlapon igazgató
20 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről az 1. órában iskolai ünnepség keretében Humán munkaközösség
27  Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
10. 30- 11. 03 Őszi szünet  
2017. november
06. hétfő Szünet utáni első tanítási nap  
30-ig Általános iskolák értesítése arról, hogy a tanulók az iskola első két évfolyamán - a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. Nkt 81. §
13. Vers- és prózaíró verseny előkészítése, meghirdetése Humán munkaközösség-vezető
20 Beiskolázási tájékoztató, kiállítás előkészítése igazgató, igazgatóhelyettesek, műszaki és szolgáltató munkaközösség vezető
14.-ig A munkavédelmi szemle által feltárt hiányosságok javításának ellenőrzése igazgató, igazgatóhelyettes
16.
16 óra
Iskolai szintű fogadóóra igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnökök, szaktanárok, szakoktatók
24-ig OKM mérés adatainak rögzítése Törökné Beke Ida,
20 Beiskolázási tájékoztató, kiállítás Nevelőtestület + technikaiak
21 Őszi nevelési értekezlet igazgató
22 Építsd a jövőt  
23 Hámori napok: Elsősök napja - zártkörű iskolai rendezvény DÖK-tanár, 10-es osztályfőnökök,
24 Szalagavató főpróba, tanítás után osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 11-es osztályfőnökök
25
16 óra
tanítási nap
Szalagavató –tanítási nap tanítási nap
osztályfőnöki munkaközösség
10.-es 11-es, 12-es osztályfőnökök
2017. december
2016. 12. 04. Nem megfelelő tanulmányi előmenetelt tanúsító tanulók szüleinek kiértesítése igazgatóhelyettes, osztályfőnökök
22. péntek Téli szünet előtti utolsó tanítási nap Tanítás nélküli munkanap
2017.12.-27 –2017.01.02. Téli szünet  
2018. január
03. szerda Téli szünet utáni első tanítási nap  
15-ig SZKTV- versenyekre való felkészülés szaktanárok, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes,
2017.01.09 - 04.27 . A tanulók fizikai állapotának felmérése -NETFIT testnevelők
18 Félévi osztályozó értekezlet igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
19 Az első félév vége  
26-ig Szülők tájékoztatása a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményekről osztályfőnökök
2017. 01. 22. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról – kulturális vetélkedő, vers- és prózaíró verseny eredményhirdetése Humán munkaközösség
30
14:30
Félévi értekezlet igazgató, igazgatóhelyettesek,
2018 február
08 Idegen nyelvi szép kiejtési- és olvasási verseny szervezése Humán munkaközösség
15 Érettségi-, és szakképesítő vizsgára történő jelentkezések határideje igazgatóhelyettesek, iskolatitkár
15.-ig Tankönyvrendelések összeállítása munkaközösség-vezetők, tankönyvfelelős
12 Év-végi szakképesítő vizsgabizottságok összeállítása  igazgatóhelyettesek, iskolatitkár
15 Szülői értekezletek megtartása minden osztályban - fogadó óra osztályfőnökök
15 Diákközgyűlés igazgatóhelyettesek, DÖK tanár, osztályfőnökök
22 Megemlékezés - A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Végh Ágnes
2018. március
10 szombat Munkanap (március 16 péntek helyett) áthelyezett munkanap
tanítás nélkülii munkanap
13 Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása igazgatóhelyettesek, iskolatitkár
14 Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről az 1. órában iskolai ünnepség keretében  
9 Szakmai vizsgák dokumentumainak leadása  
  Filmvetélkedő DÖK-tanár, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök,
28 A jelentkezet felvételi lista megküldése Hivatal
28 Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap  
2018. április
03.29-04.03 Tavaszi szünet  
04   tanítás nélküli munkanap
05 Tavaszi szünet utáni első tanítási nap  
  Tavaszi nevelési értekezlet igazgató, igazgatóhelyettesek
13 Az ideiglenes felvételi rangsor megküldése a Hivatalnak igazgató
13 DÖK rendezvény tanítás nélküli munkanap
19 Egyeztetett felvételi jegyzék Hivatal
  Költészet napja, iskolai szavalóverseny Humán munkaközösség
  Megemlékezés Holokauszt áldozatainak emléknapján  Mihály Attila, Mihályné Szekeres Edit
20 Szakmák éjszakája országos rendezvény
     
15. -ig Érettségi, szakképesítő vizsgák előkészítése, vizsgakiírás, bizottságok feladatainak pontosítása igazgatóhelyettesek, iskolai vizsgamegbízottak
15.-ig vizsgák gyakorlati és szóbeli tételeinek leadása igazgatóhelyettesek, szaktanárok, szakoktatók, iskolai vizsgamegbízottak
17.-ig Terembeosztások, ügyeleti beosztások összeállítása az érettségi-írásbeli vizsgákra, megbízások elkészítése igazgató, igazgatóhelyettesek
21 szombat tanítási nap április 30 helyett áthelyezett munkanap
tanítás nélküli munkanap
27-ig A felvételről vagy elutasításról szóló értesítések elküldése igazgató, igazgatóhelyettesek
25 A Föld világ napja - megemlékezés Természet ismeret- munkaközösség
27-ig Érettségi dokumentumainak leadása  
     
2018. május
02 Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamokon igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
03. A végzős évfolyamokon a szorgalmi idő utolsó tanítási napja  
04
10 óra
Ballagási ünnepség igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, 11-es osztályfőnökök
07 Érettségi Írásbeli – magyar nyelv és irodalom igazgató
tanítás nélküli munkanap
08 Érettségi Írásbeli - matematika igazgató
tanítás nélküli munkanap
09 Érettségi Írásbeli - történelem igazgató
10 Érettségi Írásbeli – angol nyelv igazgató
11 Érettségi Írásbeli – német nyelv igazgató
16 szakgimnázium szakmai vizsga igazgató
     
18
14 00
Érettségi Írásbeli – földrajz igazgató
05.07-08.31 Rendkívüli felvételi eljárás igazgató, igazgatóhelyettesek
20.-ig Nyári termelési gyakorlat beosztásának, ütemezésének elkészítése gyakorlati oktatásvezető, igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők
14.-18. A szakmai írásbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgakiírás szerint gyakorlati oktatásvezető igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők
23 Országos mérés a 10. évfolyamon anyanyelvi és matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára Törökné Beke Ida,
  Dohányzásmentes világnap – ismeretterjesztő előadás Természet ismeret munkaközösség
2018. június
01-ig NETFIT eredmények rögzítése  
02 Nemzeti összetartozás napja Végh Ágnes
május - június Kis-érettségi vizsgák szóbeli vizsgái Igazgatóhelyettes
május - június A szakmai szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgakiírás szerint igazgatóhelyettesek, érintett munkaközösség vezetők
14.
13 óra
Osztályozó értekezlet igazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
15. A 2017/2018-ös tanév szorgalmi idő utolsó tanítási napja  
21 Beiratkozás igazgatóhelyettes, 9-es osztályfőnökök, iskolatitkár
18-29 Szóbeli érettségi a vizsgakiírás szerint igazgatóhelyettes, szaktanárok
29 Bizonyítványok, anyakönyvek aláírásra történő leadása osztályfőnökök
22.
8 30 óra
Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek
18-tól Nyári termelési gyakorlat Gyakorlati oktatásvezető, igazgatóhelyettes, érintett munkaközösség vezetők
29. Évértékelő értekezlet igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők
2018. augusztus
21 Alakuló értekezlet igazgató
22- Tankönyvárusítás, Pótbeiratkozás tankönyvfelelősök
22 Javítóvizsgák megtartása igazgatóhelyettes, szaktanárok, szakoktatók
22 Munkaközösségek újjászervezése munkaközösség-vezetők
23 Pótbeiratkozás igazgatóhelyettes, iskolatitkár
30 Tanévnyitó értekezlet - 2018/2019. tanév igazgató